Basisschool De Tweeklank
                                                                                                                                                      
Over onze school


De Tweeklank wil onderwijs geven vanuit de grondgedachten van kinderen en volwassenen die met verwondering en bewondering de wereld om zich heen bekijken. De school staat open voor iedereen die de katholieke grondslag respecteert.
 
Onze school wil met haar onderwijs een bijdrage leveren aan de ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen tot zelfverzekerde mensen die vertrouwen hebben in de toekomst. We willen een eerlijke een veilige plek bieden aan de kinderen, hun ouders en onszelf. Een plek waar we elkaar respecteren en accepteren, waardoor we ons nog beter met elkaar verbinden voor een steviger basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. We willen een plek zijn waar iedereen welkom is en waar plezier gemaakt wordt.
 
We vormen een lerende, toegankelijk en sociale omgeving met een open houding waarin we onszelf kunnen zijn. Er is ruimte voor leerlingen die zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen, die medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Sociale activiteiten, samen spelen en samen leren, vormen belangrijke onderdelen van het leerproces.
Als basisschool willen we vooral kennis overdragen. Maar ook gedrag en vaardigheden willen we aanleren. Hiervoor gebruiken we verschillende methoden en werkwijzen als leidraad:
 
Catechese
Om ons katholieke geloof uit te dragen, maken we gebruik van de methode 'Hemel en aarde'. Deze methode ondersteunt de wijze waarop we met elkaar omgaan op school en brengt de belevingswereld van de kinderen en het geloof bij elkaar. Er wordt aan de hand van thema's gebruik gemaakt van bijbelverhalen en andere verhalen om de kinderen hun eigen kijk op de wereld en alles daaromheen te laten ontwikkelen. Er is meer tussen hemel en aarde...
 
Sociale vaardigheden
We maken gebruik van de methode 'Leefstijl' om de kinderen te leren hoe je handig en respectvol met elkaar omgaat.
Vragen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: Hoe vraag je handig of je iets mag lenen? Hoe vraag je of je mee mag spelen? Hoe los je zelf een ruzie op? Sociaal-emotionele vorming heeft dus een vaste plek in het rooster.
Jezelf leren kennen en vaardigheden ontwikkelen die je dagelijks gebruikt (executieve vaardigheden) doen we door het gebruik van de methode Breinhelden. Wij zijn de eerste officiële Breinhelden school van Nederland!
 
Samenwerken
We willen de kinderen leren dat één en één soms meer is dan twee. Samen leren, samen spelen en zelfs het samen oneens zijn, kunnen nieuwe verrijkende inzichten opleveren.

Waarden en normen
De Tweeklank is een school waar kinderen zich veilig voelen en die kinderen uitdaagt tot leren.
We gaan in de eerste plaats altijd uit van wat een kind wel kan en stimuleren en motiveren het kind daarnaast in waar hij/zij minder goed in is.
 
Onze leefregels zijn: 
  • Iedereen hoort erbij;
  • We luisteren naar elkaar;
  • We zorgen voor elkaar en onze omgeving;
  • We lachen niemand uit;
  • We helpen elkaar;
  • We gaan met anderen om zoals we willen dat er met ons wordt omgegaan.
Protocollen
Ondanks onze leefregels is het noodzakelijk dat we op school volgens bepaalde protocollen werken. Soms is er een protocol omdat het wettelijk verplicht is en soms blijkt het in de praktijk heel handig te zijn om afspraken te bundelen. Protocollen zijn er om richting te geven aan het handelen in de dagelijkse praktijk.

Beleidsdocumenten
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze schoolgids. Voor de schoolgids klik hier.

De Tweeklank en AVG
 
Het gebruik van persoonsgegevens en beeldmateriaal
 
Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd.
 
Het vastleggen en gebruik van persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
 
Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.
 
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto's omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.

Gezonde school
Onze school is een gezonde school. Wij zijn in het bezit van themacertificaten welbevinden en relaties & seksualiteit van de gezonde school. 

  

2023 Basisschool De Tweeklank

Powered by BasisOnline